Escala cap al Cel

 


Hi ha una dama que assegura que tot el que brilla és or

I està comprant una escala cap al cel.

Quan arribi allà sap que si totes les botigues estan tancades

Amb una paraula ho pot aconseguir tot

I està comprant una escala cap al cel.

 

Hi ha una senyal a la paret però vol estar segura

Perquè, tu ho saps, a vegades les paraules tenen dos significats.

En un arbre devora el torrent hi ha un ocell que canta,

A vegades tots els nostres pensaments són dubtosos.

Oh, això me fa pensar.

Oh, això me fa pensar.

 

Tenc un pressentiment quan mir cap a l’oest,

I el meu esperit plora per anar-se’n.

En els meus pensaments he vist anells de fum entre els arbres,

I les veus dels que miren.

Oh, això me fa pensar.

Oh, això realment me fa pensar.

 

I es diu a cau d’orella que prest, si tots cridam la melodia,

Llavors el flautista ens conduirà a la raó

I un nou dia naixerà per tots els que hagin quedat

I els boscos ressonaran amb rialles

 

Si hi ha bullícia a la teva tanca, no te’n preocupis ara,

És tan sols neteja de primavera per a la Reina de Maig.

Sí, hi ha dos camins que pots seguir, però a la llarga

Sempre ets a temps de canviar.

I això me fa pensar.

 

El teu cap xiula i no hi anirà, per si no ho saps.

El flautista te crida al seu costat

Estimada dama, escoltes com bufa el vent, i sabies

Que la teva escala no s’aixeca dins el murmuri del vent?

 

I mentre fem zig-zag pel camí

Les nostres ombres més altes que les nostres ànimes.

Allà hi camina una dama que tots coneixem

La qual brilla amb llum blanca i vol mostrar-nos

Com encara tot es torna or.

I si escoltes atentament

Finalment sentiràs la cançó.

Quan tots som un i un és tot,

Ser una roca i no rodolar.

 

I ella està comprant una escala cap al cel

 

⧫ ⧫ ⧫Stairway To Heaven

 

There’s a lady who’s sure all that glitters is gold

And she’s buying a stairway to heaven.

When she gets there she knows if the stores are all closed

With a word she can get what she came for.

Ooh, ooh, and she’s buying a stairway to heaven.

 

There’s a sign on the wall but she wants to be sure

‘Cause you know sometimes words have two meanings.

In a tree by the brook there’s a songbird who sings,

Sometimes all of our thoughts are misgiven.

Ooh, it makes me wonder,

Ooh, it makes me wonder.

 

There’s a feeling I get when I look to the west,

And my spirit is crying for leaving.

In my thoughts I have seen rings of smoke through the trees,

And the voices of those who standing looking.

Ooh, it makes me wonder,

Ooh, it really makes me wonder.

 

And it’s whispered that soon, If we all call the tune

Then the piper will lead us to reason.

And a new day will dawn for those who stand long

And the forests will echo with laughter.

 

If there’s a bustle in your hedgerow, don’t be alarmed now,

It’s just a spring clean for the May queen.

Yes, there are two paths you can go by but in the long run

There’s still time to change the road you’re on.

And it makes me wonder.

 

Your head is humming and it won’t go in case you don’t know.

The piper’s calling you to join him,

Dear lady, can you hear the wind blow, and did you know

Your stairway lies on the whispering wind.

 

And as we wind on down the road

Our shadows taller than our soul.

There walks a lady we all know

Who shines white light and wants to show

How ev’rything still turns to gold.

And if you listen very hard

The tune will come to you at last.

When all are one and one is all

To be a rock and not to roll.

 

And she’s buying a stairway to heaven.

 

 

LED ZEPPELIN. Led Zeppelin IV. (1971)

  

Nota

Aquesta va ser la primera cançó que vaig posar al programa de Capdepera Ràdio «El Naufragi del Golea, encetat l’octubre de 1993. Després, alguns anys més tard, la vaig voler versionar en català. Aquí hi ha darrera versió que he fet, com sempre provisional.

 

 

Comentaris