Versions de Paul Auster

 


🔻Nits blanques

 

Ningú aquí

i el cos diu: tot allò que és dit

no és per ser dit. Però ningú

és un cos també, i el que el cos diu

no és sentit per ningú

llevat de tu.

 

Nevada i nit. La repetició

d’un assassinat

entre els arbres. La ploma

es mou a través de la terra: no sap

què passarà, i la mà que l’aguanta

ha desaparegut.

 

Malgrat tot, escriu.

Escriu: en el començament,

entre els arbres, un cos va venir caminant

des de la nit. Escriu:

la blancor del cos

és el color de la terra. És terra,

i la terra escriu: totes les coses

són del color del silenci.

 

No som aquí. Mai no he dit

el que tu dius

que he dit. I tanmateix el cos és un lloc

on res no hi mor. I cada nit,

des del silenci dels arbres, saps

que la meva veu

ve caminant cap a tu.

 

 

🔻Matriu i somni

 

Coses inaudibles, escantellades

cada nit:

alè, soterrat

durant l’hivern: paraules de pou

en el llum extret

del rierol de cançó de bressol

i sobam.

 

Passes.

Entre la por i la memòria,

l’àgata

de la teva trepitjada torna

carmesí

en la pols de la infantesa.

 

Set: i coma: i fulla —

des dels buits

del ja no conegut: el missatge sense signar,

enterrat dins el meu cos.

 

El fil blanc

penjant a l’estenedor. El donzell

aixafat

en els camps.

 

L’olor de menta

des de les ruïnes.

 

 

🔻Llums del nord

 

Aquestes són les paraules

que no sobreviuen al món. I parlar-les

és desaparèixer

 

en el món. Inaccessible

llum

que s’alça damunt la terra, encenent

el breu miracle

 

de l’ull obert –

 

i el dia que s’estendrà

com un foc de fulles

durant el primer vent fred

d’octubre

 

consumint el món

 

en la senzilla parla

del desig.


🔻Narrativa

 

Perquè allò que passa no passa mai

i perquè allò que ha passat

torna a passar sense parar,

 

som el que fórem, tot

ha canviat en nosaltres, si parlam

del món

és només per deixar el món

 

sense dir. Avançat hivern: les pomes grogues encara

sense caure

en un arbre nu, les petjades

d’invisible cérvol

 

en la primera neu, i després la neu

que no atura. Ens penedim

de res. Com si poguéssim estar

en aquesta llum. Com si poguéssim estar en el silenci

d’aquest sol moment

 

de llum.

 

 

🔻Afrontant les conseqüències

(Facing the Music)

 

Blau. I en aquest blau una sensació

de verd, el gris edifici dels niguls

reforçat contra l’aire, com si

en la idea de la pluja

l’ull

pogués dominar la parla

de qualsevol moment donat

 

sobre la terra. Digues-li cel. I així

descriure

tot el que sigui

que veiem, com si no fos res

excepte la idea

d’alguna cosa que havíem perdut

dins. Idò podem començar

a recordar

 

la terra dura, les estrelles

reflectant com pedra foguera, els ondulants

roures deslligats

per la pesadesa de l’aire, i així

fins a la mínima llavor, mostrar què creix

sobre nosaltres, com si

perquè hi ha aquest blau hi pogués ser

aquest verd

 

que s’estén, en miríades

i miraculós

en aquest, el més silent

moment de l’estiu. Les llavors

parlen d’aquesta juntura, defineixen

on l’aire i la terra irrompen

en aquesta abundor d’atzar, aquestes forces

sense ordre ni concert de la nostra pròpia ignorància

de saber què és el que veim, i solament parlar-ne

és veure

com les paraules ens fallen, com res no va bé

en dir-ho, ni tan sols aquestes paraules

que he de dir

en nom del blau

i del verd

que s’esfumen dins l’aire

de l’estiu.

 

            Impossible

d’escoltar mai més. La llengua

ens allunya sempre

d’allà on som, i enlloc

podem descansar

en les coses que som donats

per veure, ja que cada paraula

és a un altre lloc, una cosa que es mou

més ràpidament que l’ull, fins i tot

mentre aquest gorrió es mou, voltant

dins l’aire

en el qual no hi té cap llar. No crec, idò,

en res

 

del que aquestes paraules poden donar-te, i encara

que pugui sentir-les

parlar a través de jo, com si

només això

és el que desig, aquest blau

i aquest verd, i dir

com aquest blau

torna per mi l’essència

d’aquest verd, i encara més que la puresa

de la seva visió, vull que sentis

aquesta paraula

que ha viscut dins mi

tot el dia, aquest

desig de res

 

que no sigui el dia mateix, i com ha crescut

dins els meus ulls, més fort

que la paraula de què està fet, com si

no hi pogués haver mai una altra paraula

 

que pogués contenir-me

sense rompre.

 

 

 White Nights

No one here, / and the body says: whatever is said / is not to be said. But no one / is a body as well, and what the body says / is heard by no one / but you. // Snowfall and night. The repetition / of a murder / among the trees. The pen / moves across the earth: it no longer knows / what will happen, and the hand that holds it / has disappeared. // Nevertheless, it writes. / It writes: in the beginning, / among the trees, a body came walking / from the night. It writes: / the body’s whiteness / is the color of earth. It is earth, / and the earth writes: everything / is the color of silence. // I am no longer here. I have never said / what you say / I have said. And yet, the body is a place / where nothing dies. And each night, / from the silence of the trees, you know / that my voice / comes walking toward you.Matrix and dream

Inaudible things, chipped / nightly away: / breath, underground / through winter: well-words / down the quarried light / of lullaby rill / and chasm. // You pass. / Between fear and memory, / the agate / of your football turns / crimson / in the dust of childhood. // Thirst: and coma: and leaf — / from the gaps / of the no longer known: the unsigned message, / buried in my body. // The white linen / hanging on the line. The wormwood / crushed / in the field. // The smell of mint / from the ruin.Northern lights

These are the words / that do not survive the world. And to speak them / is to vanish // into the world. Unapproachable / light / that heaves above the earth, kindling / the brief miracle // of the open eye — // and the day that will spread / like a fire of leaves / through the first chill wind / of October // consuming the world // in the plain speech / of desire.Narrative

Because what happens will never happen, / and because what has happened / endlessly happens again, // we are as we were, everything / has changed in us, if we speak / of the world / it is only to leave the world // unsaid. Early winter: the yellow apples still / unfallen / in a naked tree, the tracks / of invisible deer // in the first snow, and then the snow / that does not stop. We repent / of nothing. As if we could stand / in this light. As if we could stand in the silence / of this single moment // of light.Facing the music

Blue. And within that blue a feeling / of green, the gray blocks of clouds / buttressed against air, as if / in the idea of rain / the eye / could master the speech / of any given moment // on earth. Call it the sky. And so / to describe / whatever it is / we see, as if it were nothing / but the idea / of something we had lost / within. For we can begin / to remember // the hard earth, the flint / reflecting stars, the undulating / oaks set loose / by the heaving of air, and so down / to the least seed, revealing what grows / above us, as if / because of this blue there could be / this green // that spreads, myriad / and miraculous / in this, the most silent / moment of summer. Seeds / speak of this juncture, define / where the air and the earth erupt / in this profusion of chance, the random / forces of our own lack / of knowing what it is / we see, and merely to speak of it / is to see / how words fail us, how nothing comes right / in the saying of it, not even these words / I am moved to speak / in the name of this blue / and green / that vanish into the air / of summer. // Impossible / to hear it anymore. The tongue / is forever taking us away / from where we are, and nowhere / can we be at rest / in the things we are given / to see, for each word / is an elsewhere, a thing that moves / more quickly than the eye, even / as this sparrow moves / veering / into the air / in which it has no home. I believe then, / in nothing // these words might give you, and still / I can feel them / speaking through me, as if / this alone / is what I desire, this blue / and this green, and to say / how this blue / has become for me the essence / of this green, and more than the pure / seeing of it, I want you to feel / this word / that has lived inside me / all day long, this / desire for nothing // but the day itself, and how it has grown / inside my eyes, stronger / than the world it is made of, as if / there could never be another word // that would hold me / without breaking.

 

 

 

 

Groundwork: Selected Poems and Essays (1970-1979).

Faber & Faber, 1990.


Comentaris